Pts

1 2 3 4 5
Βαντίμ Παρχομένκο 11 11 11 8 11
Sergey Pisklov 5 5 13 11 6